وینکیو | آگهی و نیازمندی رایگان
وینکیو | آگهی و نیازمندی رایگان
ردیفنام دامنه نام فارسی دامنه توضیح قیمت به تومان
1Goshzad.irگوش زد—-توافقی
2Gushzad.irگوش زد—-توافقی
3Ccads.irسیتی سنتر ادزمرکز تبلیغات شهریتوافقی
4Qadd.irکیو ادچهار حرفیتوافقی
5Addq.irادد کیوچهار حرفیتوافقی
6Aparax.irآپاراخبردن چیزی بجایی 110 میلیون
7Xoros.irخروس—-بالاترین پیشنهاد
8Xorus.irخروس—-بالاترین پیشنهاد
9Carnika.irکارنیکازنبور عسلبالاترین پیشنهاد
10Pitzam.irپیتزامپتیزای من2 میلیارد به بالا
11Pitzam.comپیتزامپیتزای من1.5 میلیارد به بالا
12Karyou.irکاریوکارشمابالاترین پیشنهاد
13Bizmall.irبیز مالمرکز کسب و کاربالاترین پیشنهاد
14Telinet.irتلی نت—-بالاترین پیشنهاد
15Elistian.irائل ایستینچیزی که یک طایفه زیاد بخواهندبالاترین پیشنهاد
16Lilimod.irلی لی مدمختص لباس و مدتوافقی
17Aparsan.irآپارسانبردن چیزی به جاییبالاترین پیشنهاد
18Stargap.irاستارگپمختص سایت های گفتگو محوربالاترین پیشهناد
19Telecamp.irتله کمپ—-بالاترین پیشنهاد
20dr-alaei.irدکتر اعلایی—-5 میلیون
این دامنه ها فروشی می باشد.
عزیزانی که مشتری دامنه ها هستند، لطفا برای ارسال تقاضای خرید به آدرس ایمیل « Info@Winq.ir » قیمت پیشنهادی خود را همراه با مشخصات و شماره تلفن ارسال بفرمایند.